søndag, februar 10, 2008

EUs datalagringsdirektiv -spill for galleriet?

Er de viktigste punktene i EUs datalagringsdirektiv allerede besluttet? Er mye av diskusjonen som nå foregår mellom de ulike partiene, uten hensikt?

I Sverige finnes kanskje svaret? I Statens offentliga utredningar 2007:76 som er den svenske regjeringens forslag til implementering av direktivet har de tatt med hvordan andre land har gjennomført eller tenker å gjennomføre direktivet. På side 103 finner vi følgende:

4.4 Norge
I Norge är en arbetsgrupp tillsatt för att utreda hur direktivet kan
genomföras. Arbetsgruppen består av representanter för Justitiedepartementet,
Förnyelse- och administrationsdepartementet, Utrikesdepartementet, Post- och teletillsynen, Datatillsynen och polisen.

Under hösten 2007 ska ett förslag sändas på remiss, varefter
regeringen fattar beslut om och i så fall på vilket sätt direktivet ska
genomföras.

Utgångspunkten har hittills varit att direktivet ska genomföras i två etapper, en första etapp avseende fast och mobiltelefoni samt Internetåtkomst och resterande i en andra etapp. Arbetsgruppen bedömer att förslaget vad avser fast och mobil telefoni kommer att innehålla följande.

Enbart de trafikuppgifter som anges i artikel 5 i direktivet ska lagras. Lagringstiden ska vara ett år.

De leverantörer som är anmälningspliktiga enligt lagen om elektronisk
kommunikation ska vara lagringsskyldiga. Eventuellt ska
det finnas möjlighet till undantag för små leverantörer.
Uppgifterna ska lagras hos varje leverantör med möjlighet att
avtala med annan om att tillhandahålla lagringskapacitet.
Arbetsgruppen har inte kunnat ange vad förslaget kommer att
innehålla i kostnadsdelen.

Arbetsgruppen har bedömt att direktivet kan påverka konkurrensen
genom att de små leverantörerna kan få stora investeringskostnader
i nödvändig teknik samtidigt som de får enstaka förfrågningar
från de brottsbekämpande myndigheterna.
(Uthevninger er gjort av undertegnede)

Om vi er på hva Navarsete sa i spørretimen 15. desember:


Eventuell implementering av datalagringsdirektivet i Norge vil kreve endringer både i lov om elektronisk kommunikasjon og i straffeprosessloven. Som et ledd i arbeidet med lovforslag har Samferdselsdepartementet ledet en interdepartemental arbeidsgruppe bestående av Justis- og politidepartementet, Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Utenriksdepartementet, Datatilsynet, Post- og teletilsynet og Kripos.

Gruppen har vurdert nasjonal implementering av direktivet og den har særlig diskutert de spørsmålene hvor det i henhold til direktivet er valgmuligheter knyttet til implementeringen. Dette gjelder blant annet spørsmålet om lagringstid, hvem som skal lagre og vilkår for tilgang til data. Samferdselsdepartementet og Justis- og politidepartementet tar sikte på å fremme lovforslag til Stortinget rundt årsskiftet 2008/2009.

Så tyder det på at det bare de enkelte lovendringene som kommer til Stortinget og at selve direktivet kan besluttes av regjeringen alene. Og med flertall i Stortinget blir sannsynligvis alle forpostfektningene nå bare et spill for galleriet. Dette rimer også med en av kommentarene jeg har mottatt fra en av mine lesere, Bennevis:

Det siste jeg vet i denne saken etter å ha dobbeltsjekket med en av Venstres folk på Tinget, er at saken IKKE skal behandles i Stortinget, men ratifiseres av Regjeringen etter at et interdepartementalt utvalg har utttalt seg om saken. Dette antagelig for å gi regjeringen råd før de fatter en avgjørelse. Forsker videre om saksgangen:)

Så hva de enkelte partier mener om lagringstid og veto kan da være uten betydning. Kanskje?

7 kommentarer:

Admiral_Gringo sa...

Ja så ble vi anonyme bloggere (cruel race) omsider skyllet ned sluket da (humre)

Så får det våge seg med personvern, demokrati, og andre mindre bagateller :D

Konrad sa...

Dette er både oppsiktsvekkende og uoversiktlig. Lures hele greia inn bakveien? Når skal senterpartiet bruke vetoretten i EØS?

Hvor er de liberale vaktbikkjene?

Admiral_Gringo sa...

Liberale vaktbikkjer?
Liberale vaktbikkjer, lik enhjørningen, er dessverre mytologiske skapninger.

Det er oss sosialister folket kan stole på, når det kommer til stykket...alltid...

Vox populi sa...

admiral_gringo: Så det finnes sosialister i Norge? :-)

Mener du de som protesterer på Stortingsplenen den ene dagen og så går innenfor og stemmer for det de protesterte mot, den neste?

Konrad sa...

Vox er en liberal vaktbikkje, men han har (dessverre) ikke et embete med den nødvendige innflytelse.

IvarE sa...

Vox: Ærlig talt, når svenskene refererer til "Fornyings"-departementet burde vel klokkene ha begynt å ringe. ;-)

Forsvinnings-ministeren fra "Snille Venstre" har da så langt ikke vurdert en eneste sak!

"Dagbladet-oppslag"!
:-D

Svein Yngvar Willassen sa...

Det er dessverre riktig at denne saken kan vedtas uten å gå via Stortinget. Det er fordi lovhjemmelen for datalagring allerede finnes, det er bare ikke gitt forskrifter til den enda.

Så her er det nok noen som er lurt for lenge siden...

Se forøvrig min posting om de ulike datatypene i datalagringsdirektivet.