onsdag, juli 15, 2009

Stjeler private sykehus pasienter fra det offentlige?

Overskriften er akkurat så tabloid som saken ble fremstilt i media i går. Overlege Rolf Busund, leder av hjerteavdelingen ved UNN i Tromsø, fikk fremføre budskapet sitt i beste sendetid i går. Godt fulgt opp av lojale lokalaviser. Uten kritiske spørsmål.

– Det er ganske oppsiktsvekkende, og ikke så rent lite paradoksalt, at universitetssykehusene skal pålegges å sende pasienter til Feiring, som i sin tid ble opprettet for å dekke en underkapasitet i det offentlige, sier Rolf Busund, leder for hjerteavdelingen på Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø.

For Tromsø universitetssykehus, som selv har kapasitet til å behandle egne hjertepasienter, betyr vedtaket at pasienter vil bli fraktet 1400 kilometer for å få behandling. Det blir også en betydelig merutgift for sykehuset, som kunne gjort jobben selv.

Men når Busund hevder at UNN eller Tromsø universitetssykehus har kapasitet, så glemmer han en liten, men ikke helt uvesentlig detalj. Ventelistene. I tillegg har styret for UNN (og eieren, Staten) pålagt sykehuset å effektivisere driften. Et arbeid de ligger etter skjemaet med.

Ventelister UNN:
Hjerteutredning coronar angiografi: 12 uker
Hjerteoperasjon bypass: 3 uker
Utblokking trange blodårer PCI: 12 uker

Ventelister Feiring:
Hjerteutredning coronar angiografi: 6 uker
Hjerteoperasjon bypass: 2 uker
Utblokking trange blodårer, PCI: I praksis ikke ventetid da PCI utføres samtidig med hjerteutredning.

Så hvordan UNN og Busund kan operere med ledig kapasitet er en gåte. Men for lytteren/leseren som bare hører den ene siden av saken, kan man få et inntrykk av at det er private som blir rike på det offentliges bekostning. Det er en sannhet med store modifikasjoner.

Feiring-klinikken
eies av LHL. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke. Altså pasienter som har etablert en medlemsorganisasjon. Ikke profittjagende privatpersoner. Og den ble etablert fordi det offentlige ikke maktet å ta unna den store køen av hjertepasienter på 80- og 90-tallet. Som vi dengang sendte til England. Alternativet var å dø i køen.

Feiringklinikken behandler pasienter som har forsnevringer eller tette blodårer i hjertet, samt pasienter med hjerteklaffefeil. Og pasientene er meget godt fornøyd. Så fornøyd at klinikken scorer høyest når det gjelder opplevd pasientkvalitet. Også over tid. Og langt bedre enn UNN.
Kvalitetsindikatorene for UNN finner du her. Og kan sammenlignes med Feiring.

UNN alene behandler/opererer 640 hjertepasienter i året. Feiringklinikken alene ca. 1100. Så kanskje Busund skulle være glad på pasientenes vegne for at de kan sendes til Feiringklinikken, i stedet for å stå på venteliste. Jeg har en mistanke om at han i dette tilfellet tenker mer på sin "syke mor" enn sine syke pasienter.

Bakgrunnen for historien er at Feiringklinikken var i Finnmark og presenterte tilbudet sitt. Siden Feiringklinikken inngår i Fritt sykehusutvalg kan pasientene velge det uten å betale selv. Og denne markedsføringen falt tydeligvis ikke i god jord i Tromsø.

Se oppslag i lokalaviser her:

Hjertelig frieri uten ventelister

Stjeler pasienter
(Dette forteller ganske mye om offentlige legers holdning. De tror de eier pasienten.)

Også høy risiko

Jeg synes Feiringklinikken er et ypperlig eksempel på samhandling mellom det private og offentlig helsevesenet. Feiring er uhyre effektive på sitt område og kan avlaste det offentlige for å bygge opp større behandlingskapasitet enn nødvendig. Et syn som støttes langt inn i Arbeiderpartiet. Feiringklinikken - det ideelle sykehuset kaller stortingskandidat Are Helseth.

Vi har ett slikt sykehus i Norge: Feiringklinikken, som eies av pasientene gjennom Landsforeningen for hjerte- og lungesyke. Feiringklinikken oppstod for å erstatte den såkalte "hjertebroen" til England. Klinikken har vokst fram som et korrektiv til helsetjenesten: Pasienter og pårørende mottas som hovedpersoner, kvaliteten på utredning og behandling er topp og driften er effektiv.

Likevel opplever Feiringklinikken tvetydige signaler på rammebetingelser for driften og stor usikkerhet for fremtiden. Bakgrunnen for dette er sammensatt. Det blir færre hjertesyke som trenger operasjon. Flott! Men det er langt fram til ingen blir hjertesyke. Derfor må vi fortsette å bruke og understøtte den hjerteklinikken som har de beste resultatene, de mest fornøyde pasientene og som driver mest effektivt. Samtidig kan vi frigjøre rom og personell på store sykehus som sliter med korridorpasienter. To gode resultater på en gang. Vanskeligere er det ikke.

I Norge trenger vi en politisk styrt og profesjonelt drevet helsetjeneste. Hvis vårt system hindrer drift av et ideelt og pasienteiet sykehus som er best på kvalitet, må vi utøve politisk systemkritikk og endre kursen. Vanskeligere er det ikke.

Jeg kunne nesten ikke sagt det bedre selv.

24 kommentarer:

IvarE sa...

Vel talt, Vox!
Så lenge et offentlig sykehus har ventelister kan de ikke påstå at de har kapasitet!

Jeg ville kanskje gått noe lenger og sagt at så lenge sykehuset har ventelister i det hele tatt, dvs. ett eller annet sted utenfor denne spesifikke avdelingen, så har det ikke kapasitet. For det må jo være mulig å benytte evt. ledig kapasitet (rom, helsepersonell) på en avdelig (her: hjerte/lunge) til å avhjelpe situasjonen på en annen. En hjertespesialist er riktignok ikke nødvendigvis også f.eks. bruddspesialist, men de er alle almenmedisinere før de spesialiserer seg (dog ikke nødvendigvis almen-spesialister), så de må da kunne gjøre nytte for seg også på andre avdelinger.

Jeg har noen leger i familien og vennekretsen, så jeg vet at profesjonskamp og budsjettkamp i praksis gjør denslags samarbeide svært vanskelig, men det er de offentlige sykehusenes organisatoriske problem. Det bør ikke være pasientenes problem.

Som du er inne på: Busund synes å glemme at han er der for pasientenes skyld, og ikke omvendt.

Knut Johannessen sa...

IvarE: Nå er jeg nok uenig i at det ikke skal være ventelister. Men det er lengden på dem som er problemet. Hvis det ikke var ventelister i det hele tatt ville nok helsevesenet vært overfinansiert. Men det er her symbiosen mellom private og offentlige tjenester kan være god. Man slipper å bygge opp overkapasitet rundt om i landet samtidig som man kan holde ventelistene på et akseptabelt nivå.

IvarE sa...

Du har selvfølgelig helt rett mhp. overfinansiering, så "i det hele tatt" var kanskje å ta litt i. :-)

Men UNN og Helse-Nord har allerede landets lengste ventelister. (kilde: Dagens Medisin, nov-08.
http://www.dagensmedisin.no/nyheter/2008/11/21/unn-raseres/index.xml)

Legene skylder selvfølgelig på innsparingstiltak, og det kan eller kan ikke være korrekt - årsak spiller i denne sammenheng liten rolle, men det belyser ganske godt det opprinnelige poeng om at Busund i beste fall "tøyer sannheten" når han hevder at UNN har kapasitet selv. Unsett om hans avdeling kanskje ikke er av sykehusets værste.

Og det kan jo selvfølgelig også være at innsparingskravene kommer nettopp fordi avdelingene ikke klarer å samarbeide effektivt. Det ville i såfall ikke være en helt ukjent situasjon på norske sykehus. Men hva vet jeg?
:D

Knut Johannessen sa...

Det jeg reagerer aller mest på, er tanken om at UNN og Busund "eier" pasienten, og fremstiller det som om Feiring stjeler den. Det forutsetter at pasientene ikke er i stand til å vurdere dette selv. Vi har fritt sykehusvalg og Feiring inngår i dette. Om en pasient da velger å få utført hjertebehandlingen raskere ved å reise den lange turen til Feiring, så er det et valg pasienten gjør. Det får Busund like eller ikke, men jeg liker ikke holdningen hans om "eierskapet".

Anonym sa...

Det er lett å sitte på meninger og tale med store bokstaver fra det sentrale østland. Dere har åpenbart ikke skjønt mye om hverken pasientstrømmer, geografi eller sammenhenger når dere skriver som dere gjør.

For det første: Feiring klarer å drive så effektivt og bra som de gjør fordi de a)kan velge ut sine pasienter og kan styre unna de kompliserte og vanskelige b)får 100% refusjon fra staten pr.pasient, i motsetning til off sykehus som får 30% c)slipper å drive undervisning og utdanning av nye leger d)ikke driver forskning e)kan eksportere sine feil og komplikasjoner til andre og f)ikke har dyre vakt- og beredskapsordninger. Dermed kan de også betale sine leger 3 millioner i året for å jobbe samlebånd, og skryte av det..

Hvis alle skal ha samme rett til et godt helsetilbud i dette landet, er vi avhengig av å opprettholde gode, offentlige sykehus (spesielt universitetssykehusene) som en faglig garantist for tilbudet utenfor Oslogryta.

De aller fleste mennesker i dette land er avhengig av gode tilbud DER DE BOR. Fritt sykehusvalg er noe tøys og tull, og fører bare til at de mest ressursterke og friskeste pasientene velger slike tilbud som Feiring. Det hjelper ikke Hvermansen i det hele tatt.

IvarE sa...

@Anonym:
Hvis bare en eneste en av påstandene dine hadde medført riktighet så hadde du hatt et (lite) poeng.

Anonym sa...

Anonym har faktisk et poeng. Feiring tar ikke de mest kompliserte pasientene - de tar Universitetssykehusene. Feiring slipper å utdanne nye leger (dette koster MYE penger) og slipper billig unna da de ikke trenger å ha like robuste vaktordninger som Universitetssykehusene. Har selv stått på et av Universitetssykehusene og tatt i mot pasienter som har fått komplikasjoner på Feiring.

Samtidig så mener jeg Feiring har livets rett. Det er ingen tvil om at det offentlige kan drive mer effektivt og kanskje organiseres annerledes, men ingen evaluerer reformene som helsevesenet går igjennom, man starter bare på en ny en. Nå er det Oslo Universitetssykehus og alt rundt dette. Tipper vi ikke sparer en krone.

IvarE sa...

@ Begge Anonym:

a) De kan ikke velge hvilke pasienter de vil ta. Pasienten velger behandlingssted, ikke omvendt. Det at Feiring-klinikken muligens har en viss begrensning i hvilke hjerte-pasienter de kan behandle er for så vidt naturlig. Uten at du eller i hvert fall jeg vet om de har det. De er tross alt et spesialsykehus. Uansett er argumentet irrelevant, for det betyr ikke at Feiring "stjeler" pasienter. Det er ikke UNN som "eier" pasienten.

b) Alle offentlige sykehus er 100% fullfinansiert av det offentlige. Å påstå noe annet er sludder. At finansieringen deles i en stor fellespott pluss stykkprisfinansiering for hver behandling betyr ikke at det offentlige sykehuset har fått noe mindre penger for behandlingen. Tvert imot har det offentlige fått mer enn det private, siden utstyr, lokaler etc. som for et offentlig sykehus dekkes av driften over offentlige budsjetter som oftest må dekkes av gaver, medlemsbetaling, eller (som for en stor del er tilfellet her) tilskudd fra moderorganisasjonen LHL i det private.

c) Ingen sykehus utdanner nye leger. Det er det universitetene som gjør. Offentlige sykehus som har godkjent spesialkompetanse og samarbeider med universitetene (universitetssykehusene) har tvert i mot et økonomisk fortrinn fremfor de private ved at de har tilgang på billig arbeidskraft i form av nesten ferdige studenter på assistentlønn (mot at de til gjengjeld bruker noen timer på veiledning).

d) Forskning på universitetssykehusene finansieres som oftest separat over egne bevilgninger og tilskudd fra stat, legemiddelfirmaer, større internasjonale prosjekter osv. osv. En sykehusdirektør som tar penger fra ordinære driftsmidler og overfører til forskningsmidler uten godkjennelse fra høyeste hold lever ikke lenge i stillingen.

e) Jeg savner enhver dokumentasjon i påstanden om at Feiring-klinikken ”kan eksportere sine feil og komplikasjoner til andre”, og om de så skulle ”eksportere en komplikasjon” innimellom så er det da ikke noe annet enn hva de offentlige sykehusene gjør når en pasient sendes fra ett sykehus til et annet. Sykehuset er så velansett at jeg finner det høyst usannsynlig at de skulle ”eksportere feil og komplikasjoner” i større grad enn de offentlige. Du (anonym #2) har vel i så fall også tatt imot komplikasjoner fra andre, offentlige sykehus, ikke bare fra Feiring?

f) De slipper (størsteparten av) vakt- og beredskapsordningene, ja. Men hvor er relevansen? Det gjør ikke pasientfinansieringen noe dyrere. Vaktordningene er en del av grunnpotten som de offentlige sykehusenes får dekket uansett om de behandler en eneste pasient eller ikke. Feiring får betalt per behandlet pasient, og ikke mer.

Vi er sikkert enige i at alle skal ha rett til best mulig helsetilbud her i landet. Jeg klarer bare ikke å se hvordan du (anonym #1) klarer å få det til at helsetilbudet blir bedre av at pasienten bindes fast til sitt lokalsykehus inntil han dør i køen.

Fritt sykehusvalg betyr at hvermannsen kan forlange å behandles der det er kapasitet. Uten å måtte betale det selv! Uten at en lokal overlege-konge kan hevde at han ”eier” pasienten.

Admin sa...

En aktør uten kunder kan naturlig nok skilte med veldig kort ventetid.

Og her handler det vel om å sørge for at denne aktøren som er ute av stand til å tiltrekke seg kunder ikke bare skal få dem tilfløyet - man skal tvinge aktørene som for kunden framstår som mest attraktive - de som befinner seg i kundens nabolag - til å gi dem fra seg.

Alltid morsomt med markeder som aldeles ikke fungerer.

Men pasientene er vel dumme som velger å vente et par måneder ekstra i stedet for å gjennomgå en operasjon flere titalls mil unna der man bor.

Forøvrig fint med aktører som har noe annet enn profitt. Men om det ikke lenger er behov for foretakets tjenester så er det ikke lenger behov for foretakets tjenester.

Det er åpenbart en overkapasitet på Østlandet. Som man må forholde seg til.

Milton Marx sa...

Som utflyttet kan jeg si at diskusjoner som denne egner seg godt til å kurrere enhver form for hjemlengsel - uansett hvor flott lyse sommernetter måtte være.

IvarE sa...

@Brumle:
Og poenget ditt er?
At det er uinteressant om pasienten dør i køen så lenge du kan få låse ham fast i det helt åpenbart utilstrekkelige offentlige "tilbudet"?

@Begge Anonym:
En lite utdyping av punkt c):
Og siden det er universitetene som er ansvarlige for utdannelsen, så er det også et absolutt krav at de leger/overleger som tildeles et veiledningsansvar og evt også forelesningsansvar er ansatte ved universitetet. Det ordnes (så vidt jeg vet uten unntak) ved at vedkommende tildeles en professor-II stilling ved universitetet og lønnes for denne tiden av universitetet mens han/hun går tilsvarende ned i fastlønn fra sykehuset. Det koster altså ikke universitetssykehuset en krone når studentene få sin praksis. Tvert imot tjener de på det. Ref. over.

Knut Johannessen sa...

Anonym 1:Jeg forstår at du velger å være anonym. Ut fra tonen og arrogansen du viser, er min gjetning at du enten er politiker eller lege.

Interessant at du velger trikset med "dere sørpå" for å gjøre et forsøk på å desavuere mine meninger.

Jeg kan berolige deg med at 20 års opphold i utkant-Norge, både på Vestlandet og i Troms har gitt meg et visst inntrykk av geografien. I alle fall den jeg har sett fra bil, båt og fly på mange turer i nord.Både i ferie og yrke.

Feiring velger sine pasienter selv? Vel det er vel en kombinasjon av at pasientene velger å unngå køen hos UNN f. eks. og at fastlegene henviser.Men det er forsåvidt riktig at ikke alle pasienter passer til Feirings konsept

Når det gjelder økonomien, så er vel ikke dine tall helt korrekte. Jeg har ikke det foran meg, men tillater meg å tvile.

At Feiring slipper unna undervisning slik UNN er pålagt, er forsåvidt korrekt. Men Feiring vil gjerne bidra, men har ikke fått lov.

At de ikke driver forskning er feil.

Hvor mange feil eksporterer de til andre? Du glemmer visst at Feiring scorer høyest på pasientopplevd kvalitet. Langt høyere enn UNN feks. Det tyder vel ikke på veldig mange feilbehandlinger?

Når det gjelder punktet ditt om at Feiring ikke tar de kompliserte tilfellene, så er det også en sannhet med meget store modifikasjoner. De har opererert en rekke pasienter som Ullevål har avslått med begrunnelse:For høy risiko. I tillegg til klaffpasienter. Men igjen, så avlaster de dermed universitetssykehusene som sliter med ventelister(om man ser bort fra Oslo.

Ett eks.: Det er ventetid på 102 uker ved AHUS for hjerteutredning poliklinisk. Denne type utredninger gjør ikke Feiring i dag, men ønsker å utvide tilbudet.

Når det gjelder de høye lønningene på Feiring, så vet du sikkert at det ikke er en lege som får 3 mill i året, men en legestilling.

De fleste kirurgene er gjestekirurger som på fritid/ferie opererer på Feiring. Det er tak på hvor mye de kan jobbe, men når det opererer 14-16 pasienter i uka, blir det god betaling. Men ikke så store summer pr. lege.

Men dette fenomenet med gjesteleger/kirurger er jo velkjent ved UNN også. Det er ikke lenge siden det ble bråk da legene ved UNN forlangte 5000 pr. dag i tillegg til lønna si for å være gjestelege ved mindre sykehus i regionen. Siden det tydeligvis var ukjent for deg, kan du lese mer om det her

Så er det ingen som har sagt at det ikke skal være gode helsetilbud og universitetssykehus rundt i landet. Men så lenge UNN har lange ventelister, så må det være en fordel både for den enkelte pasient og for samfunnsøkonomien at den hjertesyke kan få behandling raskere.

Ditt utsagn om fritt sykehusvalg er så arrogant at jeg var i tvil om å kommentere det i det hele tatt. Derfor min kommentar i starten om din profesjon.

Svært mange er i stand til å gjøre en slik vurdering. Det eneste de spolerer er politikeres og legers mulighet til å bestemme over sine valg. Den tiden er forbi, selv om du misliker det aldri så mye. Og at noen ikke er i stand til å vurdere dette, skulle tilsi at ingen andre skal få tilbudet? Jeg antar at de fleste hjertepasienter har en fastlege som er i stand til å bistå?

Knut Johannessen sa...

Brumlebass: Det er et marked, noe som ventelistene til fulle viser. Det kan jo være mangelfull henvisning eller kunnskap om tilbudet som gjør at ikke flere bruker det i stedet for å vente i kø?

Jeg registrerer forøvrig at det ikke bare er Ap på den "røde" side som ønsker at dette tilbudet opprettholdes. Noe denne pressemelding viser:

"Feiringklinikken er viktig
(til Eidsvoll Ullensaker Blad)
Det er dessverre mange helkommersielle aktører i det norske helsevesenet. De offentlige sjukehusene styres dessuten etter helt gale prinsipper. Det er viktig å fjerne all markedstenkning i helsevesenet. Helseomsorg skal være en rettighet for alle, og alle skal likebehandles. Dette forutsetter demokratisk styring. Det forutsetter dessuten at alle former for brukerbetaling i helsevesenet fjernes helt.
Feiringklinikken eies av pasientene, gjennom Landsforeningen for
hjerte- og lungesyke. Feiringklinikken er ikke en kommersiell aktør.
Feiringklinikken utfører viktige tjenester. Det er synd at
Feiringklinikken nå opplever tvetydige signaler i forhold til
rammebetingelsene for driften av klinikken.

Det må vedtas rammebetingelser som sørger for at Feiringklinikken får
minst like mye å gjøre i år som i fjor.

Anders Hamre Sveen, leder av Rødt Akershus"

Det finnes altså intelligent liv på venstresiden også :-)

Admin sa...

Vox: som nevnt høres Feiringklinikken ut som en ypperlig organisasjon i og med at den ikke har profitt som mantra. Har ingenting i mot slikt. Så her er både jeg, du og Rødt faktisk enige.

Men du kan ikke hoppe bukk over det molboaktige i at nordlendinger flys titalls av mil for å holde kunstig i live et helseforetak. Samme hvor godt drevet det nå enn er så ønsker altså nordlendingene å bli behandlet lokalt. I og med at de ikke har bedt om å bli gratistransportert ned dit i særlig stor grad.

Det er mulig voldsomme reklame- og informasjonskampanjer kan føre til at nordlendingene ser fornuften i å på statens regning sette seg på fly og opereres titalls eller hundrevis (ref. behandlinger i utlandet / luftbro) av mil unna i stedet for å bli behandlet på det fullt ut gode nok sykehuset nede i gata.

Men om slikt er god samfunnsøkonomi? Jeg tviler.

Det samfunnsøkonomiske hadde jo vært å gitt det lokale sykehuset som den enormt store brorpart ønsker å bli behandlet på mer midler i stedet for å bruke store ressurser på å tilfredsstille valgfrihetsfundamentalister. Ikke busse og fly pasienter landet eller europa rundt til det foretaket som tilfeldigvis har kortest kø.

Lurer på hva alt dette valgfrihetsbyråkratiet med statistikker og busser og fly og administrasjon og reklamekampanjer og regninger hit og dit egentlig koster.

Spesielt i og med at bortimot ingen benytter seg av det.

Det har jo hatt noen år på å gå seg til.

Et annet spørsmål er jo hvor lange er EGENTLIG ventekøene? Det virker jo som at folk flest - om de bare hadde tatt en telefon og ordnet og styrt litt - fint kunne sluppet inn på sykehusene lenge før.

Men når folk flest ikke gjør jobben de har fått tildelt av politikerne - valgfrihet - da er det jo åpenbart fortsatt lov å la kritikken flomme over helseministeren.

For folk flest er jo ikke dumme.

"De har bare ikke helt forstått dette med valgfrihet".

Evt så er markeds- og valgfrihetsfundamentalister en smule på bærtur.

Admin sa...

IvarE: Folk som står i fare for å dø behandles naturligvis.

På meg virker det som om valgfrihetskonseptet innen helseomsorg etter SÅ mange år er SÅ dårlig forankret hos folk flest - ref tvangsflying av kunder fra Nord Norge til Østlandet - at man foretrekker å dø enn å benytte seg av det ja da sier det nok litt om hvor håpløst dette prosjektet framstår.

Jeg forslår at vi hever oss over dette debattnivået, IvarE.

IvarE sa...

@Brumle:
"Folk som står i fare for å dø behandles naturligvis."
- Nei, de gjør ikke det i det offentlige. Det er det som er kjernen i problemet.

"Det samfunnsøkonomiske hadde jo vært å gitt det lokale sykehuset som den enormt store brorpart ønsker å bli behandlet på mer midler..."
- Nei, det samfunnsøkonomisk riktige er ikke å bare pøse på med midler. Det sammfunnsøkonomisk riktige er å utnytte den kapasiteten som finnes der den finnes. Rent bortsett fra at det å pøse på med midler altså ikke hjelper de som fortsatt dør mens de venter på at kapasiteten evt. skal bygges opp (til senere overkapasitet).

Admin sa...

IvarE: Ok. Hvor mange er det som årlig dør i helsekø for lidelsen de er sitter i kø for?

Ang. samfunnsøkonomi:
"Det sammfunnsøkonomisk riktige er å utnytte den kapasiteten som finnes der den finnes."

Nå tror jeg valgfriheten forsvant ut døra, gitt. Dette høres jo helt sovjetisk ut. Med en kapitalistisk snert. Du sier at det er bare å etablere et helseforetak hvor som helst og så er det politikernes oppgave å sørge for en jevn strøm av kunder? Jeg tror jeg kjøper meg aksjer i den bedriften der, gitt.

Om du står for valgfrihet så kan du ikke late som at folk flest flyr hit og dit og fordeler seg jevnt og fint over de etablerte foretakene og dermed sikrer oss den - i følge deg - beste samfunnsøkonomi. Det viser seg jo at de gjør ALT annet enn nettopp dette. Den store brorpart ønsker lokal behandling og ferdig med det.

Men akkurat dette valget virker det å være vanskelig å innfri.

For valgfrihetsforkjemperne.

Knut Johannessen sa...

Brumlebass:

"sykehuset nede i gata."

Jeg vet ikke når du så på kartet, sist. Men det vi diskuterer er hjerteoperasjoner. For Helse Nord foregår de stort sett på UNN, som ligger i Tromsø. Det er faktisk ikke "sykehuset nede i gata" for så veldig mange i nord. For en hjertesyk i Kirkenes tar det i beste fall 1 t 20 min med fly til Tromsø. Det tar 2 t 10 min til Gardermoen.

Dessuten glemmer du hva det koster når folk er syke og venter på operasjon.

Du må gjerne stille spørsmål med ventelistene, jeg forstår det passer til argumentasjonen. Men sjekk selv. De ligger oppdatert på nettet.

ca 72000 pasienter valgte sykehusopphold utenfor egen Helseregion i 2008. Helseregion Nord var den regionen som i 2008 hadde flest opphold utenfor egen region (6,8%). Kilde: Samdata

Det forteller vel at valgfrihet ikke er helt fremmed for folket. Men det er mulig at vel 70 000 mennesker er "ingen" i din terminologi. En by på størrelse med Fredrikstad.

I tillegg glemmer du helt de private løsningene som bare vokser. I 2008 var det registrert 100 000 private helseforsikringer. Som da kjøper seg utenom ventetidene som du setter spørsmålstegn ved. En god venn av meg som driver ett enmannsfirma tar ikke sjansen på å være prisgitt det offentlige helsevesenet og tegnet for noen år side helseforsikring. Som garanterer ham behandling senest innen 28 dager (normalt 1 uke). Han fikk bruk for den for 3 uker siden pga et kne. På noen dager var han utredet, operert og tilbake på jobb. Og det er ikke bare "rikfolk" som tar seg råd til dette.

Et slikt alternativ ville ikke vokst frem dersom helsevesenet fungerte slik det burde. Derfor er det glimrende at vi har en ordning som Feiring. Som gjør at "folk flest" uten helseforsikring kan få en meget god og rask behandling.

Så får det våge seg at Brumlebass ikke liker det.

Admin sa...

Vox: at du gidder å flisespikke rundt "nede i gata" forstår jeg ikke. Relativt sett nede i gata. Dette forstod du.

Antallet pasienter som heller velger å vente litt ekstra enn å utøve valgfrihet og reise landet rundt er nærmere hundre prosent enn nitti. Og dette er altså et tilbud om har eksistert siden 2001. Du nevner tall og UNN - er dette pasienter som har valgt selv eller pasienter som det ble valgt for. At det lokale sykehustilbudet ikke var adekvat nok for den typen operasjon man skulle gjennomføre. Valgfrihet til å måtte flytte på seg.

Hva private helseforsikringer har med saken vi diskuterer å gjøre det forstår jeg ikke. Har ingenting i mot at de som føler at de selv eller deres ansatte må være ferdigbehandlet innenfor 7 dager eller 28 får en mulighet til å kjøpe seg dette. Er det noen som ønsker at dette skal bli ulovlig? Om det er skattevilje nok i folket til å sikre at det til enhver tid er leger og sykepleiere nok på jobb til å kunne gjøre dette til et gode som kan tilfalle alle - jeg tviler.

Men det hadde jo naturligvis vært å foretrekke om vi kunne sparket ut helt unødvendige forsikringselskapsmellommenn.

Det private helseforsikringsmarkedet er forsvinnende lite. 98% av landets befolkning er IKKE forsikret. Og markedet ble blåst opp da bondevikregjeringen ga gunstige skatteregler - stolte de ikke på sin egen helsepolitikk? 80 prosent av de 100.000 du nevner har det gjennom et ansatteforhold - det er ikke den enkelte som har funnet ut at man trenger helseforsikring. Man får det som en del av pakken når man begynner å jobbe.

Og hvorfor kjøper bedriftene helseforsikring? Ting tyder på at man gjør det for å framstå som attraktiv for potensielle arbeidssøkere. Det er et gode som er enklere å forstå enn pensjon.

OJ sa...

"c) Ingen sykehus utdanner nye leger. Det er det universitetene som gjør."

IvarE: Dette er bare vås. Universitetene utdanner leger til de har embetseksamen. For å bli ferdig spesialist i hjertekirurgi har man MANGE år foran seg for å lære generell kirurgi og hjertekirurgi. Det gjøres i dag på offentlige sykehus. Og jeg kan love deg at utdanning av spesialister er en meget kostbar affære.

Tilslutt en generell kommentar til problemstillingen: Så lenge Feirings tilbud eksisterer, skal selvsagt pasienter kunne velge behandling der uavhengig av hva politikere eller leger ved andre sykehus mener. Men om man skal ha private institusjoner som Feiring, det er et politisk spørsmål som også leger må få lov til å mene noe om.

OJ sa...

IvarE igjen: "En lite utdyping av punkt c):..."

Du er særdeles påståelig vedrørende utdanning av leger, men du burde justere påståeligheten din etter kunnskapsnivået. Du må skille mellom en nyutdannet lege (som kommer rett fra universitetet) og en spesialist i brystkassekirurgi. På papiret er det minst 7 år tjeneste i kirurgi før man er spesialist. I praksis tar det enda lengre tid før man er kompetent til å operere hjertepasienter.

Anonym sa...

Tar sjansen på nok et innlegg i debatten. Fortsatt anonym, men verken lege eller politiker. Arrogant kanskje, men ikke med hensikt.

Misforståelsene er nok mange. Det snakkes om Feiring som en non-profit organisasjon med en godhet jeg ikke tror fins. Å tro at ikke F er opptatt av å tjene MYE penger er naivt. For noen år siden, da F rekrutterte spesialister i stafett fra hjerteavdelingene omkring i landet var en stående vits at folk i avspaseringsuker skulle ”til F og gjøre seg fet”. At F i dag har mest faste folk og kan velge og vrake blant ferdige spesialister fra de store sykehusene, både på kirurgi- og medisinsiden, sier vel sitt om hva de må betale for å hente disse. Men nok om Fs økonomi.

La oss slå fast at vi snakker om spesialisthelsetjenesten. Det er noe annet å være spesialist, evt med en doktorgrad i lomma enn å være ferdig på doktorskolen. All utdanning av spesialister i Norge – uansett spesialitet – drives ved de godkjente utdanningsavdelingene på de største sykehusene. Mangeårig utdanning, kombinasjon av veiledning, praktisk arbeid, undervisning og selvstendig praksis. Disse er verdifulle – og det er mangelen på dem (og et tilstrekkelig pasientgrunnlag for at de skal kunne fortsette å være gode) som gjør at lokalsykehusene sliter med dårlig kvalitet og dårlig beredskap. Det var en digresjon. Poenget er at det er en kjempeutgift for universitetssykehusene å utdanne spesialister. Universitetssykehuset Nord-Norge har, for å beholde noen slike storfisk i nota, måttet utdanne mange flere og vært nettoeksportør til sykehus i resten av landet. Tidligere fikk man direkte universitetstilskudd for å drive denne hovedoppgaven, gjøre forskning og undervisning til en integrert del av virksomhetene.

Uansett hvordan man snur og vender på det krever utdanning av spesialister at sykehuset der de utdannes har et tilstrekkelig nedslagsfelt med befolkningsgrunnlag som gjør det mulig å bli god til å undersøke, diagnostisere og behandle.

Så til pasientene. Det er flest kronikere som har behov for spesialisthelsetjenesten. Folk med sammensatte, kompliserte, ofte alvorlige og svært ubehagelige lidelser som begrenser deres hverdag. Det er ikke enkle hjerteoperasjoner, menisker, brokk, åreknuter, brystplastikker eller for den saks skyld hofter eller knær som utgjør hovedvolumene. Jeg er helt enig i at løsningen for et effektivt og godt offentlig helsevesen er at man klarer å strømlinjeforme forløpene for alle slike grupper. Det er lange ventetider for ortopedi over hele landet. F kunne kanskje bli et flott ortopedisenter? Men de fleste pasientene trenger spesialisthelsetjeneste der de bor. I hvert fall regionalt. Livet leves i lokalsamfunnet, med venner, familie, kjente og lokalt hjelpeapparat. Svært få vil/kan benytte seg av fritt sykehusvalg. Jeg gjentar–en ordning for ”friske syke”. Debatten om dette virker dessverre bare avsporende. Til syvende og sist henger alt sammen – og handler om mennesker. Skoletilbud, Kultur, Samferdsel, Næring og Helse. Et sammensurium der vi som fellesskap har vedtatt likeverdige tilbud uansett geografi og status. Nedbygging av spesialisthelsetjenesten i de tre nordligste fylker er lik en ting. Avfolkning. Sverige har liggende en fin oppskrift fra 60 og 70 tallet.

En siste kommentar. All ære til helseHansen for en samhandlingsreform med gode tanker og forutsetninger. Lykke til med gjennomføringen, spesielt så lenge man ikke tør å røre kommunestrukturen. Sirkuset rundt helseøkonomien - med balansekrav, tøvete finansieringsordninger, blindhet for gammelt utstyr og nedsarvede bygg, og ”liksom” aksjonærmøter med staten – er et svarteperspill der vi snart bør snakke om selve kjernen:

1. hvor går grensen for hva samfunnet skal betale for av avansert behandling – og for så vidt også omsorgstjenester. Hva skal folk dekke selv?
2. Hva slags standard skal vi ha på grunn- og spesialistutdanningen av leger – og for så vidt alle typer helsepersonell?
3. Hvor skal Norge ligge med hensyn til medisinsk forskning (også klinisk forskning ”i hverdagen – med pasienter”)

Knut Johannessen sa...

Anonym: Now we are talking.

Men når det gjelder økonomien til Feiring, tror jeg du bommer litt. De går med underskudd fordi antall pasienter har gått ned. Og dessuten om du så linken jeg la inn i mitt forrige svar, så er det ikke bare til F. man dro for å gjøre seg fete. Det ser ut til å gjelde i nordlige regioner også. 3600 kr. dager i tillegg til vanlig lønn, er vel ikke så verst?

Det øvrige du skriver er faktisk i tråd med mye av det jeg har hevdet om helsetjenesten også. Jeg er enig i at hjerteoperasjoner ikke er problemet, men det var nå engang utgangspunkt for bloggposten.

Det er også tragisk at man ikke ruster opp lokalsykehus til å ta flere oppgaver, mulig det er vanskelig å få personell?

Jeg har også skrevet om HelseHanssens samhandlingsreform og erklært den dødfødt uten endring i kommunestrukturen. De "helsekommunene" det snakkes om vil ikke fungere. Dette er en sanksjon som er gjort utelukkende for Sps skyld, men igjen får vi en reform som er halveis og halvhjertet. Og som vil avføde en ny reform om 7-8 år.

Og når det gjelder helseforetakenes økonomistyring, så har jeg tidligere kalt det tullete. Så lenge du i prinsippet bare har en kunde:Staten, som betaler hele gildet, er det å legge opp til en foretaksmodell og med bedriftsøkonomiske styringsmodeller bare tull. Dette har jeg også skrevet om tidligere. Jeg er 100% enig om "liksom" styremøter og foretaksmøter. I noen tilfeller sparker man en direktør eller to bare for å markere seg.

Oslo Universitetssykehus ble fusjonert av tre sykehus. Uten at det kom 1 kr. på bordet for å dekke fusjonskostnader. Jeg har ikke vært med å fusjonere sykehus, men vanlige bedrifter har jeg erfaring fra. Det er umulig å gjøre en slik øvelse uten ekstra kostnader. OUS skal i stedet spare noen hundre mill. i tillegg.

Og de tre spm du reiser er helt sentrale og absolutt noe som burde vært på agendaen i helsedebattene.

Veldig bra kommentar. Så lenge vi holder Feiring og "fritt sykehusvalg" utenfor, ser det ut til at vi har veldig sammenfallende synspunkt.

are salomonsen sa...

"i norge trenger vi en politisk styrt og profesjonelt drevet helsetjeneste..."

hvor er fornuften her da? les en gang til og tenk på de rødgrønne og harlem familien.

flaut og være født i dette rompe landet.

vox får stadig mer vox iøra