mandag, august 06, 2007

På BAHR bakke

Alle nyhetsmedier både på nett og i eteren antyder at Eivind Reiten kan ha brutt aksjeloven. Bakgrunnen for dette er rapporten som BA-HR leverte til Næringsdept. i dag. Det gjorde meg så nysgjerrig at jeg måtte lese den. 7 sider er overkommelig i varmen. Men jeg måtte lese den flere ganger. Rett og slett fordi jeg trodde det var en spøk. Jeg anbefaler alle å lese den.

Regjeringens råtne spill mot ledelsen i Hydro hadde behov for ryggdekning. Det har de kjøpt fra BA-HR. BA-HR fikk oppdraget om kvelden 4. august og ble bedt om å vurdere saksbehandlingen i Norsk Hydro ASA i forbindelse med opsjonsordningen. Allerede neste dag, 5. august er rapporten ferdig. Hastverk er lastverk.

Våre vurderinger i dette brevet bygger i det vesentlige på informasjon vi fikk i forbindelse med utarbeidelse av brevet av 3. august 2007 samt offentlig tilgjengelig informasjon om saken. Vi har således ikke fått informasjon fra Hydro om saksbehandlingen eller forøvrig vært i kontakt med Hydro om de spørsmål vi behandler.


Tenk det! De har vurdert saksbehandlingen uten å snakke med noen deltok i den og uten å ha tilgang til informasjons fra Hydro. Men det blir verre. Hva tror dere skjuler seg bak "offentlig tilgjengelig informasjon"? Jo da, advokatene har lest om saksbehandlingen i VG og Dagbladet!!!! På bakgrunn av dette trekker de sine konklusjoner!

I følge opplysninger i VG 3. august 2007 hadde saken også tidligere vært behandlet på et styremøte. Regnskaps- og økonomidirektøren som selv er blant lederne, skal her ha gitt informasjon om avviklingen av opsjonsordningen. Vi er heller ikke kjent med saksdokumentasjonen til styrebehandlingen den 23. juli 2007

På side 3 skriver de:

Som nevnt i vårt brev av 3. august punkt 5.3 skriver Dagbladet 2. august 2007 at konsernledelsen allerede i janur 2007 diskuterte å foreslå at styret skulle avvikle opsjonsordningene i juli 2007. Ut fra dette kan det synes som om initiativet til å avvikle opsjonsordningen kom fra konsernledelsen.
Dagbladet som sannhetsvitne? Hva med å spørre noen som var tilstede på møtet? Hadde man ikke tid til noen telefoner?

Senere på side 3:

I oppslaget i VG 3. august 2007 fremgår det at konsernsjefen "gikk på gangen" under styrebehandlingen. Vi forstår det andre ord slik at han ikke direkte deltok i styrets avgjørelse.

På bakgrunn av en artikkel i VG så forstår altså BA-HR?

Og de fortsetter. På side 5:

Ifølge oppslaget i Dagbladet 2. august 2007 kan det som nevnt synes som om konsernledelsen tok opp spørsmålet om avvikling av opsjonsordningen allerede i januar 2007.

Deler av deres oppsummering er som følger:

Hydro har ikke gitt noen offentlig redegjørelse for sin saksbehandling og det foreligger følgelig svært begrenset informasjon om denne. Basert på de opplysninger som foreligger, er det imidlertid vår konklusjon at det er nærliggende å reise kritikk mot saksbehandlingen i Hydro
(alle uthevelser er gjort av undertegnede)

"Basert på de opplysninger som foreligger" er i hovedsak oppslag i 2 av våre tabloidblekker, som igjen har basert sine oppslag på anonyme kilder.

Dette er paragrafenes leiesoldater. BA-HR har levert et bestillingsverk uten troverdighet.

De har ikke snakket med noen av de som deltok i saksbehandlingen og basert sine konklusjoner på 2 avisoppslag i noen av våre minst troverdige aviser. Dette er et skittent og uverdig spill. At noen vil selge sin profesjon på denne måten er utrolig. Skulle denne rapporten ha et minimum av troverdighet burde BA-HR i det minste snakket med de involverte og ikke minst gått gjennom sakspapirene.

Å engang antyde at Reiten har gjort noe kritikkverdig og i verste fall straffbart på bakgrunn av oppslag i Dagbladet og VG er ikke bare tynt. Det er en skandale.

Hvorfor finnes det ingen kritiske journalister? Hvorfor stiller ingen spørsmål ved det utrolige hastverket?

Oppdatert:


I rettferdighetens navn er bildet vesentlig mer nyansert i dag. Spesielt Dagens Næringsliv som regelrett slakter BA-HR i sin lederartikkel. Dagbladet er også svært kritisk, det samme var Aftenposten på kommentar- og lederplass i dag.

8 kommentarer:

Anonym sa...

Mangt kan menes om rapporten, men firmaet er helt ærlig på hva de baserer konklusjonene sine på. Så firmat kan ikke kritiseres.Om noen kan kritiseres, er det næringsministeren i denne saken, som vektlegger denne rapporten som han gjør.

Men dette handler jo ikke lenger om juss, men helt andre ting. Og da blir det vel slik. Men jeg forstår at Reinaas er litt spørrende til det hele.

Hvorfor ingen journalister griper fatt i dette? De er jo selv blitt sannhetsvitner i saken. :-)

Knut Johannessen sa...

Her er vi helt uenige.

Kommentaren din tyder nesten på at du ikke har lest rapporten.

De skriver: "Basert på de opplysninger som foreligger, er det imidlertid vår konklusjon at det er nærliggende å reise kritikk mot saksbehandlingen i Hydro."

Det er en ganske sterk påstand fra et anerkjent advokatkontor.

Du må huske at det er svært mange som kun leser konklusjoner og oppsummeringer i rapporter. Derfor blir denne formuleringen ekstra viktig.

Ikke glem at dette skal være en juridisk vurdering. Selv om de oppgir sine kilder aldri så mye, så har de tatt en konklusjon i hovedsak basert på to avisers artikler. Konklusjonen skal åpenbart brukes til å "mykne" Reiten.

Knut Sparhell sa...

Jeg leste rapporten for å forsøke finne detaljer om avtale og vedtak. Så var jeg vel nær ved å skrive et innlegg omtrent som ditt, men et mer oppgitt et.

Jeg hadde på forhånd mistenkt det hele som et bestillingsverk, men etter å ha lest det forsto jeg at det var dét det var, men ikke engang såpass. Som juridisk betenkning er det knapt verdt papiret det er skrevet på. Det er rene synsinger basert på artikler i media, de jeg allerede hadde lest, pluss et par refereanser til paragrafer. Konklusjonen er ikke engang tynn, den er grepet ut av løse lufta.

Jeg reagerte også sterkt på at det sto "nærliggende å reise kritikk".

Dette er et tynt partsinnlegg, skrevet for å forsøke gi smule ryggdekning for en part som allerede har bestemt seg for saken.

Jeg reagerer også på at at pressen saumfarte den andre advokatrapporten og fant "inhabile" advokater der, uten å gjennomgå BAHR-rapportens innhold.

Pressen er generelt ikke undersøkende kritisk, spesielt ikke i sommervarmen. De gidder ikke engang lese kildemateriale som blir dem servert. Det den gjør er å innhente uttalelser fra potensielt kritiske synsere, synsere som ofte heller ikke har satt seg inn i noe som helst.

Selv en vikar burde ha reagert på den BAHR-smørja.

Dette er da overhode ikke jus, men politikk og statsråden og hans klakkører forsøkte antyde noe om jus i ren desperasjon. Det burde de selvfølgelig vært konfrontert med.

Bra, Vox.

Anonym sa...

Nå skal jeg være litt djevelens advokat her, og jeg bruker sjelden å være noen advokatapologet.

Jeg er enig i at rapporten er noe tynn på bakgrunnssida, men Hydro har jo ikke benektet de fakta som BAHR baserer konklusjonen på. Det holder selvsagt ikke som bevis i en rettssak, men det er jo presist å trekke konklusjonen "basert på disse opplysningene" (dvs. i den grad de er korrekte) "er det nærliggende å reise kritikk".

Legg merke til at de ikke sier "nærliggende å anta at de har brutt aksjeloven" eller "nærliggende å anta straffansvar".

Både Dagbladet og VG har faktisk i oppfølgingen klart å presisere at BAHR mener Reiten kan ha brutt aksjeloven dersom (og bare dersom) opplysningen om at han var med i utformingen av avtalen er korrekte.

Husk også på at det er umulig for et advokatkontor å uthente fakta knyttet til om Reiten var med i utformingen av avtalen. Reiten ville aldri svart på slike spørsmål, fordi han er klar over at det utgjør et brudd på aksjeloven. Det er derfor ganske viktig å få en advokatvurdering som er av nettopp denne typen: "hvis og dersom dette er riktig, har de da brutt en lov?"

Det er vel mer oppsiktsvekkende at Selmer kan konkludere med at de ikke kan ha gjort noe galt, basert på de opplysninger som foreligger?

Knut Johannessen sa...

Knut: Jeg er enig! Heldigvis har deler av pressen våknet i løpet av natten og både Aftenposten og ikke minst DN er meget kritisk til BA-HRs rolle i saken. Jeg trodde drittpakker var forbeholdt Geelmuyden.

Anonym sa...

Det kan vel også nevnes at BAHRs mandat er i hovedsak å kvalitetssikre Selmers uttalelse (derav litt kortere tekst), og at Selmer uttrykkelig fikk i sitt mandat å vurdere:

"Andre forhold som Selmer mener har betydning, eller problemstillinger som er reist i pressen og hvilken relevans disse har for vurderingene."

Selmers uttalelse tar ikke med avtaleutformingen i sin vurdering, men dveler i stedet med hvorvidt generalforsamlingen skulle vært spurt.

Knut Johannessen sa...

Sigve: Din siste kommentar tyder på at du blander sammen de to rapportene. Den siste rapporten til BA-HR var ikke kvalitetssikring av Selmers arbeid, men skulle vurdere saksbehandlingen i Hydro.

Professor Dr. juris Tore Bråthen (spesialist i selskapsrett) har gått gjennom de to rapportene og han faller også ned på Selmers side.

Bedriftsforsamlingen har også gitt uttrykk for hva de mente om de to rapportene fra BA-HR ved å gi styret sin fulle tillit.

Intervjuet med partner Gudmund Knudsen i dagens DN viser med all tydelighet at han ikke er videre stolt over jobben.

Jeg ser de tar alle mulige forbehold, men uansett holder det ikke å trekke den konklusjonen de gjør i oppsummeringen. På et så tynt faktagrunnlag som anonyme kilder i Dagbladet og VG, burde BA-HR rett og slett takket nei til oppdraget. Men Staten er en mektig herre og statlige oppdrag er en god melkeku.

BA-HRs harpport har blant annet fått Arbeiderbladet, unnskyld Dagsavisen til å begå: Ny rapport slakter Reiten . En slakting som har vært relativt blodfattig.

Jeg konstaterer at Aftenposten og spesielt Dagens Næringsliv er meget kritiske, ja DNs lederartikkel skriver at det er en skam for BA-HR. Jeg er enig.

PålHivand sa...

Det vel BA-HR har gjort i denne saken, er å gjøre det en enkel nyhetsagent eller Google-søk kunne gjort - søke fram avisoppslagene.

Så legger de disse som grunnlag for sin juridiske konklusjon.

Det kunne vel strengt tatt informasjonsavdelingen i departementet gjort for statsråden.

Så det eneste BA-HR har gjort i denne saken, er å selge sin faglige troverdigh til statsråden.

Og salg av etikk og troverdighet gjorde de jo også i Tønne-saken - det er med andre ord noe BA-HR har kompetanse på.